On The Train Tracks

Het is voor mij een aantal jaar geleden dat ik een bezoek bracht aan de Nene Valley Railway: een bewaard gebleven spoorweg in Cambridgeshire, Engeland. Meer dan 150 films, tv-series en commercials werden er opgenomen, inclusief Octopussy en GoldenEye. Auteur Marc Hernandez schreef een bijzonder boek over de verhalen rondom de twee James Bond-films.

De geur van stoom, de immens grote machines en het zware geluid als een stoomtrein voorbij dendert. Toen ik het boek van Marc begon te lezen werd ik teruggebracht in de tijd. Een tijdlang ben ik technisch tekenaar geweest bij een stoomtrein vereniging in Nederland en bij menig evenement was ik ook te vinden. De geur en de sfeer is niet te omschrijven, maar is een echte belevenis. En die kwam in de verhalen van Marc helemaal terug.

It has been several years since I visited the Nene Valley Railway: a preserved railway in Cambridgeshire, England. More than 150 films, TV series and commercials were shot there, including Octopussy and GoldenEye. Author Marc Hernandez wrote an extraordinary book about the stories surrounding the two James Bond films.

The smell of steam, the immense machinery and the heavy sound as a steam train thundered by. When I started reading Marc’s book, I was taken back in time. For a while I was a technical drawing officer at a steam train association in the Netherlands and at many an event I could also be found. The smell and atmosphere cannot be described, but is a real experience. And that was totally reflected in Marc’s stories.

On The Train Tracks Maud Adams
Actrice Maud Adams tussen de opnames door. Hier met de Octopussy trein op station Wansford van de Nene Vally Railway in oktober 1982.

Marc heeft in de afgelopen jaren vele mensen die betrokken waren bij de opnames van Octopussy en GoldenEye geïnterviewd. En daardoor is er een heel leuk en uniek boek ontstaan. Het is geen informatief boek welke een tijdlijn van de opnames beschrijft. Iedereen die Marc heeft geïnterviewd heeft op zijn manier zijn verhaal verteld. En dat merk je aan de manier van schrijven. Ik vond het leuk vond om niet in een keer het hele boek te lezen, maar af en toe een hoofdstuk.

Het boek geeft een hele mooie indruk hoe de samenwerking tussen EON Productions en de Nene Valley Railway is ontstaan en hoe de opnames zijn verlopen. Hele leuke anekdotes komen langs. Zo wist iemand waar de sleutels van de Mercedes lagen om er vervolgens in het weekend mee te gaan rijden over de rails. En de crewleden waren op maandag verbaasd dat de tank leef was en dachten dat deze lek was. En zo zijn er ontzettend veel leuk verhalen.

Marc has interviewed many people involved in the filming of Octopussy and GoldenEye over the past few years. And as a result, a very enjoyable and unique book has been created. It is not an informative book that describes a timeline of the filming. Everyone Marc interviewed has told their story in their own way and you can tell that from the way the book is written. I also noticed that I enjoyed not reading the whole book at once, but a chapter now and then.

The book does give a very nice impression of how the collaboration between EON Productions and the Nene Valley Railway came about and also how the filming went. Very funny anecdotes come along: someone who knew where the keys to the Mercedes were, then went to drive it over the tracks at the weekend and the crew members on Monday thought the petrol tank was leaking. And so there are an awful lot of fun stories.

Dank aan het archief van Thunderballs.org voor gebruik van deze foto’s. Thanks to the Thunderballs.org archive for use of these photos.

Ook krijgen we een mooi beeld hoe iedereen die betrokken was vanuit Nene Valley Railway keken tegen Roger Moore en de andere castleden. Er werd met plezier gewerkt en dat was op de set goed te merken. Iedereen kon een praatje maken met Moore of even op de foto. En mede daardoor zijn er in de tijd van de opnames ontzettend veel foto’s gemaakt.

Aan het einde van het boek is er ook nog ruimte voor het informatieve gedeelte. Waar werd welke scene langs de lijn opgenomen. Handig voor als je in de buurt bent en een bezoek wilt brengen.

We also get a nice picture of how everyone involved from Nene Valley Railway viewed Roger Moore and the other cast members. People were having fun and it was very noticeable on set. Everyone could have a chat with Moore or take a photo. And partly because of that, an awful lot of photos were taken during the time of filming.

There is also space at the end of the book for the informative section. Where was which scene shot along the line. Handy for when you are in the area and want to visit.

Het boek is dus samengesteld en geschreven door Marc Hernandez. Het ontwerp en uitgave is van DMD Digital, het bedrijf achter de boeken van On The Tracks Of 007. De release was tijdens de viering van 40 jaar Octopussy in het bijzijn van cast en crewleden op station Wansford van de Nene Valley Railway.

Het boek is te bestellen via The Great British Book Shop. Het 218 pagina’s tellend boekwerk kost ongeveer € 28,–.

As mentioned earlier, the book was compiled and written by Marc Hernandez. The design and publishing is by DMD Digital, the company behind the On The Tracks Of 007 books. Release of the book was during the celebration of 40 years of Octopussy in the presence of cast and crew members at Wansford station of the Nene Valley Railway.

The book can be ordered through The Great British Book Shop. The 218-page tome costs £23.95.

Link On The Train Tracks The Great British Book Shop